1340—1349 « 2006_Георги Бакалов – ’Византия – лекционен курс‘, София

1340—1349 « 2006_Георги Бакалов - ’Византия - лекционен курс‘, София

 

Две писма до ромејските цареви каде што како прва титула се ословени “Меч на Mакедонското Царство” и “Меч на Македонците”.

 

„… Писмо от мамелюкския султан Мелик Насир-ад Дин Мухамед от 1340-41 до император Андроник ІІІ Палеолог:
‘До […] благоразумния Андроник […] меч на македонското царство, на доблестното елинско войнство, император на България и Влахия и Алания, самодържец на Русия и Иверия, и турците, и наследник на Римската империя, властни на две морета и реки, Дука Ангел Комнин Палеолог‘. …“

 

„… Писмо от султан Мелик Насир-ад Дин Хасан до Йоан VI Кантакузин от 30 октомври 1349 г.:
‘[….] меч на македонците [….] император на елините, император на българите, асаниите, власите, русите, аланите, чест на учението на ивири и сирийци, наследник на империята на своята земя, властелин на моретата, велики реки и острови Ангел Комнин Палеолог Кантакузин.’ …“

 

 

„… A letter from the Mameloskian Sultan Melik-Nasir Muhamed in 1340-41 to the emperor Andronicus III Paleolog:

‘To […] reasonable Adronik […] sword of the Macedonian kingdom, the gallant Hellenic millitary system, Emperor of Bulgaria and Wallachia and Alanya, autocrat of Russia an Iveriya, and the Turks, and a successor of the Roman Empire, ruler of the two seas and rivers, Duke Angel Komnin Paleolog‘. …“

 

„… A letter from the Sultan Melik-Nasir Hasan to John VI Kantakuzin in October 30, year 1349:

‘[….] sword of the Macedonians [….] emperor of the Hellens, Emperor of the Bulgarians,
Asanians,Vallachians, Russians, Alans, to honor the teachings of Iviri and Syrians, heir of the empire of his own land, ruler of the seas, great rivers and islands Angel Komnin Paleolog
Kantakuzin‘. …“

 

Посочила: DragonGirl