1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks’

1998_George Nakratzas - 'The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks'

George Nakratzas е еден од ретките вистинољубиви грчки историчари кој наспроти пристрасната грчка националистичката политика вградена во државната историја и образование во своите пишувани дела дава една стварна слика за текот на историските настани во Македонија и Тракија.

1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks