2022_Δημήτρη Μόσχου – Μακεδόνικο παραμύθι

Македонска бајка од Димитрис Мосхос
Поезија
Уводен текст во книгата: „Поезијата од Македонија која е невидлива во Грција, главно потисната поради името. Напоредно со забранетиот јазик изгубено е сѐ што е на него напишано. Антологијата вклучува седумнаесет поети и поети кои пишувале и пишуваат на македонски јазик уште од 1945. Поетските струи се претставени во подробности, од првите повоени поети до модерните трендови, со цел да се осознае книжевноста која останува во сенка.“


Macedonian fairy tale од Dimitris Moschos
Poetry
Poetry from the Republic of —- Macedonia is invisible in Greece, largely suppressed from the moment of its name. Along with the forbidden language is lost everything written in it. The anthology includes seventeen poets and poets who have written and are writing in the Macedonian language since 1945, and the poetic currents are presented in detail, from the first post-war poets to modern trends, with the aim of getting to know a literature that remains in the shadows.

Μετάφραση: Δημήτρης Μ. Μόσχος
ΠΟΙΗΣΗ
Η ποίηση από τη Δημοκρατία της ——- Μακεδονίας είναι αόρατη στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό κατατρεγμένη ήδη από τη στιγμή του ονόματός της. Μαζί με την απαγορευμένη γλώσσα χάνεται και ό,τι γράφεται σε αυτήν. Στην ανθολογία περιλαμβάνονται δεκαεπτά ποιητές και ποιήτριες που έγραψαν και γράφουν στη μακεδονική γλώσσα από το 1945, και παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποιητικά ρεύματα, από τους πρώτους μεταπολεμικούς ποιητές μέχρι τις σύγχρονες τάσεις, με στόχο τη γνωριμία με μια λογοτεχνία που παραμένει στη σκιά.

 

Извор: antipodes.gr