1903.05.14_Нови лист, 108, Риека

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека

„…  Телото на Делчев, еден од водачите на Македонскиот комитет, е идентифицирано по хартиите што се најдени кај него. Барањата по куќите и запленувањето на оружје во сите македонски вилаети се на дневен ред. Телеграми од Битола говорат дека покрај строгите мерки на валијата, пазариштата се затворени, а христијаните не се решаваат да излегуваат од своите куќи. …“

(датумот е по православен календар)