1910.03.24 – 1910.10.15_Report of the Employers’ Liability Comission, Illioniis

1910.03.24 – 1910.10.15_Report of the Employers' Liability Comission, Illioniis

Во државните бројчаности за состојбата со работниците во државата Илионис во преградата националност покрај другите внесувани се и Македонците како посебна националност (nationality).

Посочил: Пољакот од Македонија