1916_Winifred Gordon – ‘A Woman in the Balkans’, p115

1918_Winifred Gordon - 'A Woman in the Balkans', p115

Западен независен извор потврдува дека именувањето на Македонците како Бугари бил политички, а не народносен израз.

 

„… Македонија која Бугарија толку долго ја посакува и заинтригира е населена од словенска раса. Навистина, има многу Бугари кои емигрирале и се населиле таму во минатиот век, и многу чети на страшните бугарски комитаџии, кои си заработиле лош глас.
Но, Бугарија ја окупираше Македонија само двапати – и тоа само за вкупен период од 124 години од циклусот од дванаесет века.
Имало историчари и патници во минатите времиња кои Македонците ги нарекувале Бугари, а на партизаните (промоторите н.з.) на оваа теза од ова извлекле аргумент во корист на вториот термин. Но, овој начин на нарекување на Македонците Бугари е само реликвија од десеттиот век, кога Македонија била окупирана од Бугарија. Неговите жители биле Словени, а не тогаш организирани во држава со национално име, а познати само по името на регионот во кој живееле, а летописците од минатото биле именувани како Бугари. Но, овој израз имаше само политичко, а не народносно значење. Тоа беше израз кој неселективно се применуваше на сите поданици на античката бугарска империја и во никој случај не ја означува нивната вистинска националност. …“

 

„… The Macedonia that Bulgaria has so long coveted and intrigued for is peopled by the Slav race. True, there are many Bulgars who nave emigrated and settled there in the past century, and many bands of the terrible Bulgarian comitadjis, who have earned for themselves an unsavoury reputation.

But Bulgaria has only occupied Macedonia twice—and that only for a total period of 124 years out of a cycle of twelve centuries.

There have been historians and travellers in past times who have called the Macedonians Bulgarians, ana partisans of this thesis have drawn from this an argument in favour of the latter term. But this method of calling Macedonians Bulgarians is only a relic from the tenth century, when Macedonia was occupied by Bulgaria. Its inhabitants were Slavs, not then organized into a state with a national name, and only known by the name of the region they lived in, and were designated Bulgarians by the chroniclers of past times. But this term had only a political and not an ethnological significance. It was a term applied indiscriminately to all subjects of the ancient Bulgarian Empire, and in no way designated their real nationality. …“

Посочила: DragonGirl
Извор: archive.org