1914.05.02_’The Outlook‘, New York

1914.05.02_’The Outlook‘, New York

Македонците, посебен народ кој требало рамноправно да влезе во балканската федерација:

„… Во истерувањето на Турција од пред една година, балканските држави требаше да се федерализираат (да влезат во меѓусебен федерален сојуз н.з.) како Швајцарија. На таква федерација ќе ѝ беше дадена општа европска заштита како таа што ѝ е дадена на Швајцарија. Голема штета е што Сервите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваа морал и интелектуална моќ да согледаат дека во една таква Балканска федерација лежеше нивната безбедност и безбедноста на Европа. …“

Посочил: Пољакот од Македонија