1914.05.02_’The Outlook‘, New York

1914.05.02_’The Outlook‘, New York

„… Голема штета е што Сервите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваа морал и интелектуална моќ да согледаат дека во една таква Балканска федерација лежеше нивната безбедност и безбедноста на Еврола. …“

Посочил: Пољакот од Македонија