1941.06.19_The Herald, Melbourne

1941.06.19_The Herald, Melbourne

Д-р М. Д. Голдмен, полски евреин кој пребегнал во Австралија зборувал 48 јазици и бил вработен од австралиската Влада. Меѓу нив во словенската група на јазици наведен е македонскиот како засебен јазик.

Посочил: Саша Узунов

Извор:  trove.nla.gov.au