1903.06.16_The Sun, p12

Вероучение - Поука 03

Поимите Македонија, Македонци, македонски народ и јазик, носат со себе голема историска гордост и вековна традиција. Така секој оној којшто сакал да ги добие тие вредности во свој посед, извесно време ја забранувал нивната употреба, заради претопување (отстранување) на неговите носители.

Во американскиот весник „The sun“, се објаснети обидите на османлиските власти за целосно бришење на името Македонија. Бидејќи тоа само по себе асоцира на самостојна земја толку позната во минатото:

 

Зборот „Македонија“ го буди цензорот после толку многу години. Го сака турското име на територијата наместо името на независната земја

Турските цензори од Константинопол протестирале за зборот „Македонија“ од седмото издание од првото поглавје на Солунјаните беше потврдено преку писмо од Американското библиско друштво…

Ние имаме сериозни тешкотии во Турција со одделот за јавни инструкции. Цензорите протестираа за зборот „Македонија“ од Новиот Завет. Нашите апликации за дозвола за нашите нови едиции се подложени на подолготрајно и уште понеразумно одлагање, одошто било кога претходно“.

 

Посочил: Портал Македонска Нација