1923.10.23_Baron Rose – ’Forty years of diplomacy‘, New York

1923.10.23_Baron Rose - ’Forty years of diplomacy‘, New York

„… Исто така има во Македонија народ кои одбиваат да се сметаат ниту како Срби, ниту Бугари, и кои сакаат да бидат просто Македонци. …“

Посочил: Пољакот од Македонија