1916_Roger David Casement

1916_Roger David Casement

I know of two tragic histories in the world – that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented!

Roger David Casement – Irish patriot, poet, revolutionary and nationalist.

 

Знам за две трагични истории во светот – онаа на Ирска и онаа на Македонија. И двете земји биле понижувани и разорувани!

Роџер Дејвид Кејсмент – Ирски патриот, поет, револуционер и националист.