1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

Вероучение - Поука 03

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен. Само со таква борба ќе се развијат нашата одделна карактеристика, нашите стремежи, можности и историја, нашите надежи и желби како нација и народ. …“

… Така спечалија верата и љубовта не само на славјано-македонскиот ама и на грчкиот. 12 успешни заседи на џадето Лерин-Албанија.. уништени 13 автомобили, 2 бронирани коли и 1 тенк, отепани 35 германофашисти и заробени 32 Германци. Комитските села Тиолошча, Сетомо, Черешница, Прекопасна, Олишча, Загоричани и Бомбоки, се сфит-каја пред силната и бурна атака на нашите партизанни. Зедоа смртни удари и германските колони шо бегаја од Костур… Ама паралелно работа и за политиката, културата, во револуционата форма, за да издигне на-шиот народ, да го кладе на повисока скала… За то нешчо издаваме овој весник… Кое заглавие одбрафме думата “ПОБЕДА” оти е думата што изразјава длабоките саканија и топлата волја на сите народи на овој свет, следователно и на нашиот народ. …”

Победа – весник на македонската војска

 

Посочил: Портал Македонска Нација
Извор: Документи за борбата на македонскиот народ…,том II, стр. 703