1899.02.23_The Lincoln Evening News – Turks Levy tribute on helpless Macedonians

1899.02.23_The Lincoln Evening News - Turks Levy tribute on helpless Macedonians

„ТУРЦИТЕ ИМ НАМЕТНУВААТ ПРИДОНЕСИ НА БЕСПОМОШНИТЕ МАКЕДОНЦИ

Виена, Сеч. 23. – Дознаено е дека Турски службеници во провинцијата Македонија, кои не добиле плата за неколку месеци, подигнуваат приходи со затворање на имашни Македонци, кои се отпуштаат само со исплата на тешка откупнина. Ова додава гориво на револуционерното движење во Македонија.“