1835_J. D. Gurtler – ‘Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft’, Leipzig

1835_J. D. Gurtler - 'Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft', Leipzig

„… Македонците не треба да се сметаат за Елини; за древните Елини тие биле варвари; т.е. ‘Македо’ (Macedo) претставувало дури и навреда за нив. Македонците се разликувале од Елините во обичаите и долго време биле далеку под нивото на културниот развој на Елините. Македонците беа и по јазикот различни од Елините, т.е. македонскиот јазик не бил елинско наречје и не бил разбирлив за нив (ef. Strabo 6, pag. 326. Curtius lib. 9)
Толку се знае – Македонците не се Елини… и затоа Македонија не е опфатена во овој труд. …“