Оддел: А11 Светска историја

1922_Henry Baerlein - 'The Birth of Yugoslavia', p.42
Posted in А11.1 Слика и посока

1922_Henry Baerlein – ‘The Birth of Yugoslavia’, p.42

“…in celebrating their glories, in pointed reference to their Macedonian glories, the Serbs and the Bulgars are living in a fool’s paradise.” Посочил: Macedonicon

1000~ « 1911_William Miller - 'The Balkans'
Posted in А11.1 Слика и посока

1000~ « 1911_William Miller – ‘The Balkans’

„… The empire to which Samoil succeeded was Macedonian rather than Bulgarian. …“ Посочил: Ohridska Samovila

1706_Echard History - 'The Roman history from the restitution of the Western Empire..', vol.IV, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1706_Echard History – ‘The Roman history from the restitution of the Western Empire..’, vol.IV, London

Во оваа средновековна книга пишува дека меѓу 300 000 војска на страната на Турците предводени од Мехмед Освојувачот имало и Македонци. Наброени се: Бугари, Срби, Македонци, Германци, Бохемијанци (Чеси н.з.), Унгарци и Грци кои се бореле на страна на Турците под команда на султанот Медмед Освојувачот. Тој и неговите наследници воделе политика – христијани да војуваат против христијани. Целото име…

1915_Е.П. Савељев - 'Древна историја на Козаштвото'
Posted in А11.1 Слика и посока

1915_Е.П. Савељев – ‘Древна историја на Козаштвото’

Руска книга од 1915 година наречена „Древната историја на Козаштвото“ зборува за тоа дека Македонците се по потекло од Пелазго-Тракиските племиња. Дел од нив после падот на Македонското Царство најпрво се преселиле покрај Балтичкото Море, а потоа под германски притисок понајуг кај градовите Новгород и П’сков. Тој народ како поклониците на росата, водата, себе се нарекле Роси или Руси.

1892_Chedomil Mijatovich - 'The conquest of the Constantinople by the Turks', London
Posted in А11.1 Слика и посока

1892_Chedomil Mijatovich – ‘The conquest of the Constantinople by the Turks’, London

„… Помеѓу нив тие имаа голем број на христијани кои беа принуден да слугуваат – Грци, Бугари, Македонци, Албанци, Славонци, Власи, Срби и други субјекти на деспотите на таа земја …“

1027_Annales Barenses, Bari
Posted in А11.1 Слика и посока

1027_Annales Barenses, Bari

Во “Летописите на градот Бари“ Македонците се споменати напоредно со други народи. Овој летопис е од времето кога градот Бари бил најзначајно средиште под византиска управа. Летописот опишува настани од 605 до 1102 година. Така за 1027 година ги споменува Македонците напоредно со други народи од тоа време (Руси, Турци, Власи, Бугари…). The Annales Barenses is an anonymous set of annals written in the…

1668_Johannis Cluveri - Historiarum (дански историчар)
Posted in А11.1 Слика и посока

1668_Johannis Cluveri – Historiarum (дански историчар)

Македонците споменати во книга на данскиот историчар Јохан Клувер од 1668 г., во историски приказ на отпорот на византискиот император Мануел II Палеолог (владеел од 1391 до 1425 г.) спрема турската инвазија. -— —- —- —- —- “Кога Mизите, Eпирците и Mакедонците ќе бидат поразени и подчинети [од Турците], тогаш е вистинското време за војна. Емануел Палеолог, следен од неговиот…

1878_Edson Lyman Clark - 'The Races of European Turkey'
Posted in А11.1 Слика и посока

1878_Edson Lyman Clark – ‘The Races of European Turkey’

Иако писателот E.L. Clark не ги споменува Македонците соодветно на тогашната (1878) општа политика од сите за непризнавање на Македонците, на многу места каде што Македонија се споменува потполно е јасно дека Македонија е одвоена како простор кој не му припаѓа ниту на Грција ниту на Бугарија или Србија. Македонија не се смета за дел од древна (античка) Грција. Св….

0800+ « 2006_ Florin Curta - Cambridge - 'Southeastern Europe in the Middle Ages 500 - 1250'
Posted in А11.1 Слика и посока

0800+ « 2006_ Florin Curta – Cambridge – ‘Southeastern Europe in the Middle Ages 500 – 1250’

„… Црковнословенскиот пишан јазик на Светите браќа Кирил и Методиј најверојатно е заснован на македонскиот говор којшто се употребувал во нивниот роден град Солун и околината …“ Два од четирити најпознати Старо Црковно-Славјански ракописи произлезени во 11 век се сигурни дека се од Македонско потекло.   Посочил: Форум Македонска Вистина

1869_Arthur Gobineau - 'Histoire des Perses', vII, p359, Paris
Posted in А11.1 Слика и посока

1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

„ Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на хеленските градови – држави. Пајонците исто така се укрстуваат и тие се дел од древните Македонци. “ Жозер Артур…

1595_Lorenz Scheurl - 'Familia Othomannica, Et Quas Singuli Ex Ea Tyranni Clades Christianis Nefarie Intulerint ...'
Posted in А11.1 Слика и посока

1595_Lorenz Scheurl – ‘Familia Othomannica, Et Quas Singuli Ex Ea Tyranni Clades Christianis Nefarie Intulerint …’

Mакедонци во 1596 одделно од Бугарите, Србите и Грците.

0815+ « 2009_Claire Le Feuvre - Le Vieux Slave, Paris, (Les langues du Monde)
Posted in А11.1 Слика и посока

0815+ « 2009_Claire Le Feuvre – Le Vieux Slave, Paris, (Les langues du Monde)

Стариот словенски јазик бил роден говор на Кирил и Методиј, заснован врз солунското наречје на македонскиот јазик. Едиција „Јазиците на светот“ „… donc un dialecte macèdonien sapient sat …“ објавил…

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks - Greek A History of the Language and its Speakers
Posted in А11.1 Слика и посока

0000- « 1997_Geoffrey Horrocks – Greek A History of the Language and its Speakers

Древните жители на јужнобалкансите хеленски градови полиси не можеле да се разбираат со древните Македонци.  

1964_Keith Brown - 'Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'
Posted in А11.1 Слика и посока

1964_Keith Brown – ‘Loyal unto Death, Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

Гоце Делчев : “…Ние ќе работиме за Македонија, ние Македонците имаме многу душмани, и треба да се бориме против сите тие. Најпрвин врховистите се наши душмани. Тие се лојални слуги на Крал Фердинанд, и иако се Македонци, не работат за Македонија, туку за него..”.

Posted in А15 Странски изјави А11.1 Слика и посока

1899_Léon Lamouche – ‘The Balkan Peninsula’, Pg. 21, 23

In Macedonia, the nationality of the Slavs, who form the great majority of the population, has been, especially since 1878, the object of passionate discussions between the Serbs and the Bulgarians who claim each for his race, the totality of these Macedonian Slavs.   За секој непристрасен набљудувач, Словените во Македонија не се Бугари и не се Срби.   Изворен…