Оддел: А19.2 Само слика

Податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

1923_The National Geographic - Anatolian Greeks coludn't speak Greek
Posted in А19.2 Само слика

1923_The National Geographic – Anatolian Greeks coludn’t speak Greek

Познатото американско списание известува за демографските промени во Грција после воениот пораз на Грција и договорот од Лозана од 1923 година. Со одлуките од тој договор околу 1,25 милиони Грци биле преселени во денешна Грција при тоа најмногу на просторот…

1570 « 1912-_Ottoman Archive - Boeotia
Posted in А19.2 Само слика

1570 « 1912-_Ottoman Archive – Boeotia

Една земјописна карта од Отомански Архив за силното присуство на албанската состојка во јужните делови од Грција (Ботија до Коринт) кои со процесот на Хеленизација се претопени во грчката нација.

1993_Mikra Thessaloniki State Airport
Posted in А19.2 Само слика

1993_Mikra Thessaloniki State Airport

Солунскиот аеродром порано бил познат како „Микра Солунски Државен Аеродром“ во 1993 година е преименуван со цел за што поголемо покритие за брендот на името Македонија.

1941.05.25_Цар Борис, Солун
Posted in А19.2 Само слика А5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1821+_Акропол, Атина
Posted in А19.2 Само слика

1821+_Акропол, Атина

Низ вековите било целосно изгубено древното хеленско културно ниво. Слика на која што се гледа состојбата на длабока заостанатост во Атина како и цела денешна Грција. Новохеленизацијата ќе биде остварена како идеја и со усрдна и до денес непрекината помош…

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)
Posted in А19.2 Само слика

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)

Меѓу другите поголеми гревови на “хеленизацијата” е и претопувањето (асимилацијата) на влашкото население во Грција. Посочил: Пољакот од Македонија

2000+_Грчка NET TV - Македонски јазик, Солун
Posted in А14.2 Беломорие А19.2 Само слика

2000+_Грчка NET TV – Македонски јазик, Солун

Македонскиот јазик според ЕК го говорат 75000 жители на Грција, но според Ethnologue има 180 000 само во административната област Западна Македонија. Посочил: Spiritual Pulsar

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania
Posted in А19.2 Само слика

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania

Јанина, главен град на Епир или долна Албанија Costume Albanais, Salonique, Greece Pascal Sebah, – A wealthy Albanian woman of Janina Посочил: Naldy79

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA
Posted in А19.2 Само слика А9.2 Само слика

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

1900~_Грчки војник во албанска носија
Posted in А19.2 Само слика А6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

1995_Грчки платеници во Сребреница
Posted in А19.2 Само слика

1995_Грчки платеници во Сребреница

Новинарски навод дека грчки воени платеници зеле учество во етничкото чистење во Сребреница.

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун
Posted in А12.2 Само слика А19.2 Само слика

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло
Posted in А19.2 Само слика

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло

Некои од првите грчки премиери познати дека биле од албанско потекло. Подоцна со хеленизацијата изгубена е трагата на претопеното (асмилираното) албанско (арванитско) население.

1900+_Солун домородни Македонци
Posted in А12.2 Само слика А19.2 Само слика

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Склавините господари на Пелопонез
Posted in А10.2 Само слика А19.2 Само слика

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.