Дознака: пропагандно себенегирање

Податоци за одделни изјави во кои негаторите (надворешни или внатрешни) себе си се побиваат.

Posted in А17.1 Слика и посока

1928_Георги Трайчев – ’Духовните качества на македонските българи‘, София

Бугарофилот Георги Трајчев, како и многу други застранети, на извесни места во своите дела, неизбежно се самонегираат. Така во неговата книга тврди дека денешните Македонци зачувале дел од силните квалитети на старите Македонци. „Македонецот поседува дел од квалитетите на древниот македонски народ, на кои водачи им биле Филип Македонски и неговиот син Александар Велики. Зачуван е старомакедонскиот антрополошки тип во…

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво

И во овој внатрешен воен документ од бугарската војска за време на I Светска Војна додека владеела со делови од Македонија, Илинденското Востание не само што не е поврзано со Преображенско, туку е со големи букви наведено како ИЛИНДЕНСКО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ. Имено во текот на I Светска војна, може од разни документи да се заклучи дека Бугарија во извесна мера…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока Б02 Странски писатели

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава. Целата книга дигитализирана од МНА: Посочил: Ѕале

1935_Илустрација 'Илинден', Христо Шалдев - 'Духот на Македонија', Софија
Posted in А17.1 Слика и посока

1935_Илустрација ‘Илинден’, Христо Шалдев – ‘Духот на Македонија’, Софија

Христо Шалдев кој двојно делувал и во македонските, но и во врховистичките редови, сепак како и многу други бугарофили, населението во Македонија го сметал за мешавина на Словените со древните Македонци.

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград
Posted in А17.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград

Не можејќи да ја сузбие свеста кај Македонците за славното древно минато, издавачот Петко Рачев Славејко го сменил пристапот и древномакедонството го претставувал како “бугарско наследство”. Петко Р. Славејков бил бугарски учен, чијашто издавачка мисија, меѓу другото било да се отфрли секакво пројавување на македонска национална свест и да делува против таканаречениот “македонизам”.

1871.01.18_Весник Македонiя, Петко Рачов Славейковъ, - 'Македонскый-тъ Въпросъ', г5, б3, Цареградъ
Posted in _Избор А17.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1871.01.18_Весник Македонiя, Петко Рачов Славейковъ, – ‘Македонскый-тъ Въпросъ’, г5, б3, Цареградъ

Во 1871 год., бугарскиот преродбеник и поет Петко Славејков, во својата статија „Македонското прашање“ (оригинален наслов „Македонски в’прос”, објавена во Цариград) ќе напише: „Многу пати имаме слушано од Македонците дека тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци…“ „We have many times heard from the Macedonists that they are not Bulgarians but Macedonians, descendants of the Ancient Macedonians.“…

1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)
Posted in А17.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)

Бугарскиот публицист – агент Петко Рачев Славејков сфаќајќи дека не може да се сузбие свеста кај Македонците за древното славно минато, се обидувал да го претстави и тоа како “бугарско наследство”.

1844_Царственик или Историја Болгарскаја
Posted in А17.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1844_Царственик или Историја Болгарскаја

Преку Александровите достигнувања Бугарите станале славни и се нарекле Славјани и Македонци.

1902_Полковник Анастас Јанков - Македонците за Александар Македонски
Posted in А1.1 Слика и посока А17.1 Слика и посока

1902_Полковник Анастас Јанков – Македонците за Александар Македонски

Oд спомените на врховистот Анастас Јанков: „Македонците и денес се гордеат со Александар Велики и неговото големо, силно, славно македонско царство.“   „… на свободните братя» аьъ требва да напомня на всички македонци, че дългътъ нп не е да викаме „ура” тукь, а да викаме ,ура” тамъ въ поробената татковпиа (гласове: Браво!) Бие сте чули за проклама-цпята на Султанъ Хамида,…

1902_Повик кон Македонците за борба за ослободување, Анастас Јанков
Posted in А1.1 Слика и посока А17.1 Слика и посока

1902.09.14_Анастас Јанков – Повик кон Македонците за борба за ослободување

Повикот до Македонците за кревање востание е испратен Гроздобер 1902 г. од полковник Анастас Јанков и 28 внатрешни револуционерни раководители. Анастас Јанков роден во село Загоричани, Беломорска Македонија, полковник во бугарската војска, бил на страната на врховистичкиот комитет на ВМРО. Важно да се издвои дека во повикот: – се истакнува македонското етничко потекло на Македонците; – раководителите на ВМОРО предводени…