1901.04.18_The New York Times – Macedonian congress open

1901.04.18_The New York Times - Macedonian congress open

„… ЗАПОЧНА МАКЕДОНСКИОТ КОНГРЕС

Виена, Тревен 18. — Пратка до Neues Wiener Tageblatt од Софија објавува за почеток на Македонскиот Конгрес, со присуство на 100 делегати. Исто така изјавува дека пред почетокот на работата на Конгресот делегатите изгореле портрет со Султанот. …“

 

„… MACEDONIAN CONGRESS OPENS.
VIENNA, April 18.—A dispatch to the
Neues Wiener Tageblatt from Sofia an-
nounces the opening of the Macedonian
Congress, attended by 100 delegates. It as-
serts also that before proceeding to the
business of the Congress the delegates
burned the Sultan in effigy.

The New York Times
Published: April 18, 1901
Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале