1901.06.13_The Minneapolis journal – Independence for Macedonia

НЕЗАВИСНОСТ ЗА МАКЕДОНИЈА
Париз, 13 жетвар (1901 г.) – Деловницата на Министерството за надворешни работи доби званично комунике од страна на Македонската Револуционерна Организација кое содржи известување дека Македонците сакаат да формираат независна држава, со комплетна автономија и на никаков начин поврзана со бугарското владеење. Македонците сметаат на помошта на европските сили, особено на оние нации што сакаат да го ограничат влијанието на Германија на Ориентот. Австро-Унгарија, Франција, Италија и Англија ќе бидат земјите кон кои Македонците ќе ги упатат своите барања за помош.”

 

Посочил: Sasha Uzunov
Front page story – The Minneapolis Journal, US, June 13, 1901