1902.10.20_The New York Times – Sympathy with Macedonians

1902.10.20_The New York Times - Sympathy with Macedonians

„… НАКЛОНЕТОСТ КОН МАКЕДОНЦИТЕ.
Големи собири во Софија и Филипополис (Пловдив з. прев) под закрила на Револуционерниот Комитет.
Софија, Лст. 19. – Собир на отворено беше денес свикан од Македонскиот Комитет на кој присуствуваа околу 10,000 луѓе.
М. Михајловски, Претседател на подрачниот комитет, го опиша турското зловладеење во Македонија, кој беше гласно поздравен од собраните. Собирот донесе Одлука оправдувајќи го револуционерното движење и исто така осудувајќи ги турските злосторства.
Беше дадено известување дека турските војски го зазеле Кресненскиот Пролаз, со тоа станале господари на Струмичката Долина така сите востанички позиции станале неодбранливи. …“

„… SYMPATHY WITH MACEDONIANS.
Big Meetings at Sofia and Philippopoiis
Under the Auspices of the Revo- i
lutionary Committee, I
SOFIA, Oct. lO.^An open-afr meeting; j
here to-day convened by the Macedonian
Committee was attended by 10,000 people. I
| M. Michailowsky, President of the local 1
: committee, described Turkish misrule in !
Macedonia, and was loudly cheered by the (
। gathering. The meeting passed a resolu-
tion approving the revolutionary movement
and another condemning Turkish atrocities.
It is reported here that Turkish troops
have occupied the Kresna Pass, thus be-
coming masters of the Struma Valley, and
that all the insurgent positions are now
untenable.

The New York Times
Published: October 20, 1902
Copyright © The New York Times …“

Посочил: Ѕале