1903.08.27_The New York Times – Turkey enrolls more troops

1903.08.27_The New York Times - Turkey enrolls more troops

Поради геостратешката важност на Македонија за опстанокот на целото Османлиско Царство, Македонија е најстрого воено држена територија. На крајот кога Турците ќе ја изгубат Македонија ќе ја изгубат и Империјата. Најпрво се ослободуваат народите по рабовите на Царството, а потоа оние кон внатрешноста. Претходно без можноста за логистичка поддршка која ја дава постоењето на блиска граница со друга држава невозможно било создавање на слободен простор во средината на европска Турција.

 

„…  ТУРЦИЈА ДОВЕДУВА УШТЕ ВОЈСКИ.
Ќе има војска во Македонија скоро двојно поголема од онаа користена во војната со Грција.

Цариград, Жит. 26-Владата одлучи да ги повика сите преостанати европски резерви кои им припаѓаат на Втората и Третата Армиска војска и бројни други резерви што вкупно во Македонија ќе доведе 350 батаљони од турски војници или скоро двојно поголема сила од онаа која била користена во Турско-Грчката војна.

Доведувањето на така големи тела од единици укажува за сериозноста со која Турција гледа на состојбите и нејзина одлучност за да ги употреби сите можности на располагање за да го постисне бунтот. Ибрахим Паша, новиот командант на војските е млад и способен старешина.

Седум батаљони се разместени кон Лерин од Битола.

Валијата од Битола и Солун телеграфира дека сега се спремни да обезбедат одржување на редот во нивните градови. …“

 

„…TURKEY ENROLLS MORE TROOPS. =
Wilt Have an Army^in Macedonia Al- ;
most Twice as Big as That Used
in the War with Greece.
CONSTANTINOPLE, Aug. .26.—The Gov- .,
eminent has decided to call to the colors
all the remaining European reserves be-
longing to the Second and Third Army
Corps and a number of other reserves,
which will bring the total of the Turkish
soldiers in Macedonia up to 350 battalions,
or almost double the force utilized in the
Turkish-Greek war.
The enrollment of such large bodies o’f |
troops indicates the seriousness with which
Turkey views the situation and her^ deter-
mination to use all the means at her dis-
posal to repress the rebellion. Ibrahim
Pasha, the new commander of the troops, j
is a young and capable officer. •
Seven battalions have been, dispatched to
Florina from Monastir.
The Valiyys of Monastir and Salonika
telegraph that they are now able to guar-
antee the maintenance . of order in their i’
ɪespeetive towns. ‘ ɪ

Published: August 27, 1903
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале