1922.04.01_V. N. Madoloff – ‘In Defense Of Bulgaria’, v16

Македонец испратил писмо до списанието „Тековна Историја“ во кое себе си се претставува „не како Бугарин“, туку како Македонец. Меѓу 19 000 други Македонци кои во текот на Прва Светска Војна дошле од целиот свет да служат во редовите на бугарската војска, затоа што таа им била многу понаклонета отколку српската војска. Македонците како бегалци во Бугарија биле добредојдени и во изминатите 20 години најголемиот број од Владините службеници биле Македонци.
Така што истапува во одбрана на Бугарија, затоа што Србија бара повеќе од она кое ѝ припаѓа.

 

IN DEFENSE OF BULGARIA
By V. N. Madoloff
To the Editor of Current History:
In your issue of February I see that the professional defender of Serbia, Captain G. Gordon-Smith, is exceedingly annoyed that there have been three defenders of Bulgaria against his unjust attacks. I have the honor to be one of them, even though not a Bulgarian, but a native of Macedonia. Upon leaving Bulgaria I had the privilege of going to Serbia, and the treatment I received there and the general spirit of the people showed me that they were not brotherly in heart or action. In Bulgaria, where I went for refuge from Turkish tyranny, I had found the people most sympathetic and ready to give a cordial welcome not only to me, but to thousands of other refugees. In fact, Bulgaria has welcomed the Macedonians. Most of the Government officials and the Ministry are and, have been Macedonians for the last twenty years.
The official documents referred to by Captain Gordon-Smith are true, but they fail to prove Bulgarian treachery, because Serbia absolutely refused to abide by the agreement. Knowing that Bulgaria would stand for fulfillment of the treaty, Serbia prepared to tight Bulgaria in order to hold that which did not belong to her.
I would like to ask what was the Serbian Army doing in the Winter of 1913. while the Bulgarian Army was at Gallipoli, Tchatalja and Buleer, holding the Turks back? Was it not fortifying important positions in the territory liberated by the Bulgarian Army—for instance, at Sultan Tepe, where I had the misfortune to be taken prisoner by the Serbians and their allies?
The Carnegie Commission, sent to investigate the crimes of the Balkan war in 1913, rendered a decision that the crimes against Bulgaria were not true as charged by her enemies, Serbia and Greece, is not this sufficient refutation of these charges?
In 1913, some 19.000 Macedonian volunteers from all over the world, from Siberia, the Philippines, the Hawaiian Islands and South America, went to fight on the side of Bulgaria, and I was one of them. Why did we not go to the side of Serbia? Let the well-informed writer on the Balkan wars answer this.
1,548 Haight Street, San Francisco, Cal.

 

Google Translate превод:
ВО ОДБРАНА НА БУГАРИЈА
Од V. N. Madoloff

До уредникот на Тековната историја:
Во вашето февруарско издание гледам дека професионалниот бранител на Србија, капетанот Г. Гордон-Смит е многу изнервиран што има тројца бранители на Бугарија од неговите неправедни напади. Имам чест да бидам еден од нив, иако не сум Бугарин, туку роден во Македонија. По заминувањето од Бугарија имав привилегија да заминам за Србија, а третманот што го добив таму и општиот дух на луѓето ми покажаа дека тие не се братски по срце и постапување. Во Бугарија, каде што отидов да се засолнам од турската тиранија, ги најдов луѓето најсочувствителни и подготвени да приредат срдечно добредојде не само за мене, туку и за илјадници други бегалци. Впрочем, Бугарија ги пречека Македонците. Најголем дел од владините функционери и Министерството се и се Македонци во последните дваесет години.
Официјалните документи на кои се повикува капетанот Гордон-Смит се вистинити, но тие не го докажуваат бугарското предавство, бидејќи Србија апсолутно одби да го почитува договорот. Знаејќи дека Бугарија ќе се залага за исполнување на договорот, Србија се подготви да ја стегне Бугарија за да го задржи она што не и припаѓа.
Би сакал да прашам што правеше српската војска во зимата 1913 година. додека бугарската армија беше во Галиполи, Чатаља и Булеер и ги кочеше Турците? Зарем тоа не беше зајакнување на важни позиции на територијата што ја ослободи бугарската армија – на пример, кај Султан Тепе, каде што ја имав несреќата да бидам заробен од Србите и нивните сојузници?
Карнегиевата комисија, испратена да ги истражи злосторствата од Балканската војна во 1913 година, донесе одлука дека злосторствата против Бугарија не се вистинити како што ги обвинуваат нејзините непријатели, Србија и Грција, зарем ова не е доволно побивање на овие обвиненија?
Во 1913 година, околу 19.000 македонски доброволци од целиот свет, од Сибир, Филипини, Хавајски острови и Јужна Америка, отидоа да се борат на страната на Бугарија, а јас бев еден од нив. Зошто не отидовме на страната на Србија? На ова нека одговори добро информираниот писател за балканските војни.
1.548 Haight Street, Сан Франциско, Кал.

 

Посочил: Вождот