1933.11.02_Poverty Bay Herald – Secret Society

SECRET SOCIETY

MACEDONIANS’ TROUBLE UNDER JUGOSLAV RULE

LONDON, October 20. Watch Macedonia. Though it is superficially quiet, it is, one of the European storm centres, with elements of upheaval everywhere, says the special correspondent of the Daily Mail, who has been travelling in Bulgaria with members of a Macedonian secret organisation.

The Macedonians are determined to rectify their frontier, which is the result of the post-war division bisecting villages, farms and even cemeteries. The Yugoslavs ate determined to retain it.

The “desperadoes” with whom the correspondent travelled are decent, humorous, courteous and hospitable folk, he says,t but quick on the draw.” Their lives are constantly, in danger. Their job is to keep alive the spirit of independence among Macedonians, living under Yugoslav rule, where they are forbidden to own churches and schools, and even to use their own language.

The Macedonians are continually crossing the frontier to cheer, them up and carry messages between divided families. The emissaries have a real man’s job. The frontier is heavily guarded behind barbed wire, mantraps, and pits. They are forced to penetrate it where it crosses 5000ft. gorges, the tops, of which are covered with snow. They choose the darkest nights, and lie hidden in the daytime, constantly at the risk of death.

Tho revolutionaries are controlled by. tho “Secret Three” whose identity is unknown except to their closest associates .

Messages are often passed while the revolutionaries are splashing, in communal salt baths which many villages passess, owing to tho frequency of the mineral springs. The organisation is financed by a lovy whioh every Macedonian willingly pays.

 

google превод:

ТАЈНО ДРУШТВО

МАКЕДОНСКИТЕ ТЕШКОТИИ ПОД ЈУГОСЛОВЕНСКА ВЛАСТ

ЛОНДОН, 20 октомври Гледајте Македонија. Иако е површно тивко, тој е еден од европските центри за бури, со елементи на потреси насекаде, вели специјалниот дописник на Дејли Меил, кој патувал во Бугарија со членови на македонска тајна организација.

Македонците се решени да ја поправат својата граница, што е резултат на повоената поделба на селата, фармите, па дури и на гробиштата. Југословените јадеа решени да го задржат.

„Очајниците“ со кои патувал дописникот се пристојни, хумористични, љубезни и гостопримливи народи, вели тој, но брзи на ждрепката.“ Нивните животи постојано се во опасност. Нивната работа е да го одржуваат жив духот на независноста кај Македонците , кои живеат под југословенска власт, каде што им е забрането да поседуваат цркви и училишта, па дури и да го користат својот јазик.

Македонците непрекинато ја минуваат границата за да ги развеселат, да носат пораки меѓу поделените семејства. Емисарите имаат вистинска машка работа. Границата е силно чувана зад бодликава жица, стапици и јами. Тие се принудени да навлезат таму каде што поминува 5000 стапки. клисури, чии врвови се покриени со снег. Тие ги избираат најтемните ноќи, а дење лежат скриени, постојано изложени на ризик од смрт.

Револуционерите се контролирани од. „Тајната тројка“ чиј идентитет е непознат освен нивните најблиски соработници.

Честопати се пренесуваат пораки додека револуционерите прскаат, во заедничките бањи со сол покрај кои поминуваат многу села, поради зачестеноста на минералните извори. Организацијата е финансирана од данок кој секој Македонец доброволно го плаќа.

 

Истата вест:
1933.11.03_Hawke’s Bay Tribune – Secret Society

 

Посочил: МНА
Извор: Papers Past Newspapers