Петар Христов – Германчето (1867 – 1907)

Петар Христов - Германчето (1867 - 1907)

Бил страв и трепет за грчките андарти. За да не падне жив во рацете на турската војска, се самоубил 28 сечко 1907 година во Преспа – Дробитишта, во беломорска Македонија.