1932_Централен държавен архив – Пощенски марки посветени на Македония, София

1932_Централен държавен архив - Пощенски марки посветени на Македония, София

Поштенска марка со доследна земјописна карта на Македонија. Била објавена во Бугарија во време кога бугарската државна политика е со помала надеж за непосредно приграбување на вардарска Македонија. Така што гради попомирлив однос кон самостојноста на македонската нација и територија, со цел за најпрво нејзино одвојување од кралство Југославија.

 

Посочил: bg.wikipedia.org
Извор: Държавна агенция „Архиви“