1894_Марин Дринов – ‘Византијски Временик’

1894_Марин Дринов - 'Византијски Временик'
„…Ние знаеме за едно сведоштво, кое покажува, дека и во следните (подирните) векови, Бугарите биле познати меѓу Грко-Римјаните како Македонци…“
„…Император Василиј Македонски родоначелник на македонската историја…“
„…а го нарекуваат Македонски затоа што по народност тој не бил ниту Грк, ниту Ромеј, а Македонец…“

Марин Дринов е бугарски историчар, јазичар и државник.