1929_Скопско Научно Друштво – ’Гласник‘, Скопље

1929_Скопско Научно Друштво - ’Гласник‘, Скопље

„… Јас и самите Македонски Словени ги испитував како го нарекуваат својот јазик. Секаде добивав како одговор ‘македонски’. Истиот тој назив го употребуваат и Цинцарите кога зборуваат со македонскотo српско-хрватско наречје. Не сум добил ‘бугарски’ ни во Прилеп од луѓето кои завршиле бугарско училиште. …“

1929_Скопско Научно Друштво - ’Гласник‘, Скопље

Посочил: Пољакот од Македонија