1987, 1991, 2006_Martin Bernal – ‘Black Athena’

1987, 1991, 2006_Martin Bernal - 'Black Athena'

Високообразованиот британски професор доктор по историја Мартин Бернал во своето дело „Црна Атина“ пишува за африканските корени на древната хеленска култура.