Оддел: А2.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика.

1845_Јеромонах Атанас Македонец - 'Пресказание на Голем Александр', Венеција
Posted in А2.1 Слика и посока

1845_Јеромонах Атанас Македонец – ‘Пресказание на Голем Александр’, Венеција

Атанас Македонец — Јеромонах, македонски православен јеромонах, патеписец, творец на едно од најраните дела од македонската книжевност посветено на Александар Македонски. Творец е на пишаното дело „Пресказание на Голем Александр“, објавено во Венеција во 1845 година. Ова дело е пишувано на Македонски јазик користејќи две азбуки: грчка азбука и македонско-кирилична азбука. На Македонски говор, на Македонски јазик.  

1870+_Ѓорѓија Пулевски (за македонската самостојност и древност)
Posted in А2.1 Слика и посока

1870+_Ѓорѓија Пулевски (за македонската самостојност и древност)

За посебноста на македонскиот народ и неговото потекло од славните Александар и Филип.

1860_Константин Миладинов - 'Цариградски вестник', бр 174
Posted in А2.1 Слика и посока

1860_Константин Миладинов – ‘Цариградски вестник’, бр 174

„… Подобро уште сто години ако сме на мака да не владеат Грчки владици отколку вакви Бугари волци …“

1948-1949_Пандо Вајновски - 'Демократската армија и Македонците', Н.О.Ф.
Posted in А2.1 Слика и посока

1948-1949_Пандо Вајновски – ‘Демократската армија и Македонците’, Н.О.Ф.

Записи на полковник Пандо Вајновски eдинствениот Македонец командант на бригада за Демократската Армија на Грција – ДАГ и т.н. „Граѓанска војна“ во Грција.  

1929_Петар Манџуков - 'Предвесници на бурата'
Posted in А2.1 Слика и посока

1929_Петар Манџуков – ‘Предвесници на бурата’

Запишано во делото „Предвесници на бурата“ на македонскиот револуционер Петар Манџуков. Првпат е објавена во 1993 во Франција. Објавена на македонски 1997. Исечокот за Никола Малешевски е од бугарското издание на (pdf).

1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето
Posted in А2.1 Слика и посока

1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето

Михаил Сматракалев: пишува за македонскиот народ кој со недоверба ги пречекувал бугарските наметнувања исто како и грчките. Се повикува на запис за македонскиот отпор во песна oбјавена од Константин Миладионов во весникот „Цариград“ уште во 1860 год.

1566-1599_Јаков Крајков
Posted in А2.1 Слика и посока

1566-1599_Јаков Крајков

Меѓу совремeниците на дон Педро Охмучевиќ ( р. ? – у. 1599) се Јаков Крајков „от пределех македонских“ и Јаков „от Македоние“. Првиот, на еден печатен псалтир запишал: „Аз Јаков от пределех македонских, од места зовом Софија, Крајков син… И аште кому која потреба, в’схоштет от светих книг, то вса сија сут принесена в места Скопје, у Кара Трифуна.“ Вториот,…

1894_Петар Поп Арсов - 'Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители'
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1894_Петар Поп Арсов – ‘Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители’

Петар Поп Арсов за еднородството на современите Македонци со цар Филип и за правење Бугари со давање на пари.  

1900_В. Черно-Дрински - 'Македонска крвава свадба'
Posted in А2.1 Слика и посока

1900_В. Черно-Дрински – ‘Македонска крвава свадба’

Трагедија во V дејствија на македонски говор.

1940_Коста Веселинов - 'Борци за национална свобода' (кратко житие на Гоце Делчев), София
Posted in А2.1 Слика и посока

1940_Коста Веселинов – ‘Борци за национална свобода’ (кратко житие на Гоце Делчев), София

Кратко житие за Гоце Делчев напишано од Коста Веселинов во книгата “Борци за национална свобода”, София, 1940

1892_Списание 'Лоза', бр.1, стр 2-3
Posted in А2.1 Слика и посока

1892_Списание ‘Лоза’, бр.1, стр 2-3

“…Само еден силен отпор од наша страна може да не заштите од непријателските посегања… Тоа треба да биде стремеж на секој еден кој се чувствува Македонец, каде и да се наоѓа…“

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are…

1861_Д. и К. Миладинов - народно предание за Александар Македонски
Posted in А2.1 Слика и посока

1861_Д. и К. Миладинов – народно предание за Александар Македонски

Присуството во преданијата на Македонците за Александар Македонски.

1891_Кузман Шапкарев, едно предание за Александар Велики Македонски
Posted in А2.1 Слика и посока

1891_Кузман Шапкарев, едно предание за Александар Велики Македонски

Предание за Александар Велики Македонски од Македонија, запишано од Кузман Шапкарев 1891 година.

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in А2.1 Слика и посока

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’