Оддел: А2.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика.