Оддел: А03 Македонска книжевност

Докази за македонската самобитност од македонската книжевност.

1894_Петар Поп Арсов - 'Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители'
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1894_Петар Поп Арсов – ‘Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители’

Петар Поп Арсов за еднородството на современите Македонци со цар Филип и за правење Бугари со давање на пари.  

1900_В. Черно-Дрински - 'Македонска крвава свадба'
Posted in А2.1 Слика и посока

1900_В. Черно-Дрински – ‘Македонска крвава свадба’

Трагедија во V дејствија на македонски говор.

1940_Коста Веселинов - 'Борци за национална свобода' (кратко житие на Гоце Делчев), София
Posted in А2.1 Слика и посока

1940_Коста Веселинов – ‘Борци за национална свобода’ (кратко житие на Гоце Делчев), София

Кратко житие за Гоце Делчев напишано од Коста Веселинов во книгата “Борци за национална свобода”, София, 1940

1892_Списание 'Лоза', бр.1, стр 2-3
Posted in А2.1 Слика и посока

1892_Списание ‘Лоза’, бр.1, стр 2-3

“…Само еден силен отпор од наша страна може да не заштите од непријателските посегања… Тоа треба да биде стремеж на секој еден кој се чувствува Македонец, каде и да се наоѓа…“

1875_Ѓорѓија Пулевски - 'Тријазичник', Белград
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are…

1861_Д. и К. Миладинов - народно предание за Александар Македонски
Posted in А2.1 Слика и посока

1861_Д. и К. Миладинов – народно предание за Александар Македонски

Присуството во преданијата на Македонците за Александар Македонски.

1891_Кузман Шапкарев, едно предание за Александар Велики Македонски
Posted in А2.1 Слика и посока

1891_Кузман Шапкарев, едно предание за Александар Велики Македонски

Предание за Александар Велики Македонски од Македонија, запишано од Кузман Шапкарев 1891 година.

1903_Крсте П. Мисирков - 'За Македонските работи'
Posted in А2.1 Слика и посока

1903_Крсте П. Мисирков – ‘За Македонските работи’

1884-1885_Григор Прличев - 'Автобиографија'
Posted in А2.1 Слика и посока

1884-1885_Григор Прличев – ‘Автобиографија’

1348 « 1906_Јордан Иванов - 'Суверена Македонија'
Posted in А2.1 Слика и посока

1348 « 1906_Јордан Иванов – ‘Суверена Македонија’

 

1885_Зора, месечно списание, ..македонско знаме..
Posted in А2.1 Слика и посока

1885_Зора, месечно списание, ..македонско знаме..

Македонското знаме 1885 година држено од еден Македонец во дебарско руво.