Оддел: А10 Светска картографија

Докази за македонската самобитност од разни светски картографски извори

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. Nro. 5. Page. 17. Carte geographique de L'Asie Mineure’, Amsterdam
Posted in А10.1 Слика и посока

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. Nro. 5. Page. 17. Carte geographique de L’Asie Mineure’, Amsterdam

Македонија од Егејско до Јадранско Море. Исцртана граница со соседите Грција и Тракија Извор: Збирка David Rumsey

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ’Tom II. No. 1. Carte de l'etendue de l'Empire Romain‘, Амстердам
Posted in А10.1 Слика и посока

1720_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ’Tom II. No. 1. Carte de l’etendue de l’Empire Romain‘, Амстердам

Македонија одвоена и значително поголема од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L'Empire des Turcs en Asie & en Afrique', Amsterdam
Posted in А10.1 Слика и посока

1719_Chatelain Henri, Nicolas Gueudeville – ‘Tome V. No. 13. Page 29. Carte de L’Empire des Turcs en Asie & en Afrique’, Amsterdam

Подробна земјописна карта, Македонија, Ахаја… каде е славната и незбежна Грција!? Извор: Збирка David Rumsey

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.
Posted in А10.2 Само слика

1918~_Map of the Balkans, the racial boundaries, General Drafting Co.

На Европа и на светот за време и непосредно после Версајскиот Мировен Договор им било јасно дека на просторот на Македонија постои народ различен од соседите. На оваа земјописна карта означени како Македонски Славјани.

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.
Posted in А10.2 Само слика

1918+_A barrier of potential democracy against.., General Drafting Co.

Мапа со просторот на Македонија осенчен различно и одвоено од околните земји.

1548-1550_Johannes Stumpf - 'Europa die erste, Tafel des Ersten Buchs‘, Zürich
Posted in А10.1 Слика и посока

1548-1550_Johannes Stumpf – ‘Europa die erste, Tafel des Ersten Buchs‘, Zürich

Македонија настрана од Грција, Албанија, Хрватска, Далмација… Очигледно е дека творецот на картата под Грција го подразбирал само просторот на Ахаја. Посочил: Пољакот од Македонија Извор: Wikipedia

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri - 'Tom I. No. 10. Carte Historique, Cronologique, Et Geographique De L'Empire Romain', Amsterdam
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 10. Carte Historique, Cronologique, Et Geographique De L’Empire Romain’, Amsterdam

Римско Царство, Македонија и Грција, одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri - 'Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L'Ancienne Grece
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L’Ancienne Grece

На земјописната карта каде подробно e даден древен Хелас, дури и Тесалија е надвор од границите. Извор: Збирка David Rumsey

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот
Posted in А10.2 Само слика

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

  Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана. Извор: Збирка David Rumsey  

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј
Posted in А10.2 Само слика

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј

  Јужен дел од Балканот – само Македонија, Тракија и Ахаја. Што станало со Хелас!?  

1540_Tabula Europae X - Macedonia (Ptolemaios, Klaudios; Münster, Sebastian), Basel
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1540_Tabula Europae X – Macedonia (Ptolemaios, Klaudios; Münster, Sebastian), Basel

  Македонија од Егејско до Јонско Море. На север од Скадар до Филипи (близу Кавала) сѐ до Пелопонез на југ. Наведени се и Hellas и Graecia како сосема мали подрачја во склоп на Macedonia. Извор: Doria  

1912_Th. Weinreb - 'Balkan Aspirations'
Posted in А10.2 Само слика

1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија. Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и неосвоениот јужен дел од Вардарска Македонија.

1481 – 1683_Ottoman Empire
Posted in А10.2 Само слика

1481 – 1683_Ottoman Empire

  Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.  

1933_Георги Трайчевъ - 'Манастиритѣ въ Македония', София
Posted in А10.1 Слика и посока

1933_Георги Трайчевъ – ‘Манастиритѣ въ Македония’, София

Многу писатели приклонети кон некоја од негаторските пропаганди не можеле да избегнат да не пропуштат податоци кои посредно зборуваат за фактичката македонско народносна самобитност.

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век
Posted in А10.2 Само слика

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век

Ако авторот ја означил Македонија и ја означил Ахаја, зошто би пропуштил да го означи Хелас (Грција) доколку би бил поширок и надреден поим!?