1870_Весник ‘Право’, Киријак Држилович

1870_Весник 'Право', Киријак Држилович

Според цариградскиот весник „Право“, Киријак Држилович во 1870-те сакал да печати книги на македонски јазик. Во неговата печатница, Кирјак Држилович во Солун прво печател и издавал книги на грчки. Но, кога се разбрало дека има намера да печати и на македонски јазик, со словенски букви [1], грчките национал-шовинисти веднаш издејствувале затворање на печатницата.

Забелешка [1]* – Поимот „болгарски“ во 19. век бил синоним за – славјански, и нема врска со вистинските средновековни турко-татарски Бугари. Тоа го потврдуваат Јордан Хаџиконстантинов – Џинот, Симеон Радев, Александар Балан, Григор Прличев и многу други.