Зборокоренување на зборот Родос

Зборокоренување на зборот Родос

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕ (ЕТИМОЛОГИЈА) НА ИМЕТO НА ОСТРОВОТ РОДОС

На островот РОД (РОДОС гр. Ῥόδος), Илиј со нимфата РОДа ќе РОДат седум синови! Ете откаде РОДата – штркот по народните македонски преданија, ги носи децата, односно поРОДОТ – од островот РОД.

Kлучен збор македонската именка РОД!

На грчки глаголите раѓа и роди се γεννάει и γέννησε, а РОДата – штркот е πελαργός , додека македонската именка РОД е γεν!

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески