Оддел: А10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1916_American Philosophical Society – Proceedings, v55

Бугарскиот е произлезен од македонскиот јазик. „… Меѓу Бугарите, кои биле од Хунско потекло, нивниот посвоен Славјански идиом се разликувал помалку од Српскиот и Рускиот отколку примитивната Црковно Славјанска форма на Македонскиот, кој некогаш, од таму, погрешно е познат како…

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt - 'Old Church Slavonic Grammar'
Posted in А10.1 Слика и посока

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt – ‘Old Church Slavonic Grammar’

„… Овие ракописи мора да се стават во најстаро датираните Славјански текстови, краток надгробен напис поставен од Македонскиот крал Самуил во 993. …“ Codex Zographensis (Zo) има 271 листови на Старо Црковно Славјански плус 17 на стара Македонска Црковно Славјанска…

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman - Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38
Posted in А10.1 Слика и посока

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman – Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38

Во едно добро познато писмо од турскиот Султан до запорошките Козаци, Султанот во своите титули како прва титула ја наведува владетел над Македонското Царство. Не на ромејското, хеленското, српското, бугарското, туку на македонското како најтемелно и најпрестижно. „… Јас, Султан,…

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl - 'Austria - Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier', p269, London
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl – ‘Austria – Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier’, p269, London

„… Колку што христијанската сила станувала се посредена и засилена, се поголем бил бројот на христијански бегалци кои нашле прибежиште на австриско тло од тиранијата на Мухамеданското владеење. Сите овие бегалци, Ускоци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби, и Власи беа гостољубиво…

0826 — 0869 « 1862_James Craigie Robertson - 'History of the Christian Church', VII, P1, p369, 385, 386
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

0826—0869 « 1862_James Craigie Robertson – ‘History of the Christian Church’, VII, P1, p369, 385, 386

„… Василиј Македонецот, Василиј, иако неговото педигре подоцна беше однесено со ласкањата од Персиското Арсакидско Царство, за Александар Велики и Константин, во стварност бил од Славјанска раса. …“ „…Константин – подобро познат под името Кирил, кое тој вели го презел…

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder - 'Wiener Slawistischer Almanach', 50, 5-62, p42
Posted in А10.1 Слика и посока

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder – ‘Wiener Slawistischer Almanach’, 50, 5-62, p42

  „… Во секој случај, во Киев стигнале изворните ракописи како што се антологијата Сименеони од Преслав и Македонското евангелие на Цар Самуил, на кои се темелат Новогродските евангелија од Остромир (1056/57); …“ „… Jedenfalls gelangten Originalhandschriften wie der sammelband…

1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel - ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg
Posted in А10.1 Слика и посока

1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel – ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg

  Во ова средновековно дело напишано на латински јазик како народност (етникум) се споменуваат и Македонците. Може да се забележи дека покрај денешните народи се споменати етникуми кои тогаш биле во фаза на обликување како Мизи, Тракијци, Епирци, .. но…

1907_Тимотеј Флорински - 'Славјанското племе'
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1907_Тимотеј Флорински – ‘Славјанското племе’

„… Македонските Словени не се ни Срби ни Бугари, туку совршено посебно, самостојно, различно словенско племе. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1569 — 1586_Alonso de Ercilla - 'Araucana'
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1569 — 1586_Alonso de Ercilla – ‘Araucana’

„… Може ли некој да ги изброи ескадроните? И големиот број галии? Толпи и мешавина од нации… Видов Хрвати, Далматијци, Славонци, Бугари, Албанци… Грци, Македонци, Турци, Арапи, Сиријци, ’сарацени‘, Африканци. …“ Цитат од книгата на шпанскиoт патешественик и поет Алонсо…

1985_Roman Jakobson - 'Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads', p34, tVI
Posted in А10.1 Слика и посока

1985_Roman Jakobson – ‘Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads’, p34, tVI

„…словенските Апостоли Константин – Кирил и Методија биле во можност да го употребат нивниот мајчин МАКЕДОНСКИ дијалект за нивната мисионерска работа во Моравија. …“ Целиот пасос: „Кога, пред повеќе од илјада години, првиот словенски писмен јазик влезе во употреба и…

1920_W.J.Ferrar - ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York
Posted in А10.1 Слика и посока

1920_W.J.Ferrar – ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York

Македонците како посебен народ на преминот од стара во нова ера. „… Од тој миг еврејскиот народ стана подреден на Римјаните, Сиријците исто така, Кападокијците и Македонците, Битинијците и Грците и со еден збор сите други нации кои биле под…

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in А10.1 Слика и посока

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за…

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae - ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1
Posted in А10.1 Слика и посока

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae – ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1

Ромејскиот историчар Ѓорѓи Пахимера ги спомнува Македонците и нивниот главен – „прв град“, Солун. Повеќе летописци од средниот век говорат за Солун како „главен град“ на Македонците.   Посочил: Види Види Извор: archive.org

1646_Alessio Pulci Aquilano - 'La penna fedele nelli presenti rumori del turco', Roma
Posted in А10.1 Слика и посока

1646_Alessio Pulci Aquilano – ‘La penna fedele nelli presenti rumori del turco’, Roma

Македонците спомнати меѓу европските христијански народи – Бугари, Власи, Грци, Полјаци, Унгарци.   Посочил: Macedonia : a True Endless Story …

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'
Posted in А10.1 Слика и посока А16.1 Слика и посока

2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат…