Оддел: А01 Македонска документација

Докази за македонската самобитност од македонската документација.

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар

1892+ « 1950.06.26_Илинденски сведоштва – Пашка Костова Бојаџиоска – Лапе, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Се викам Пашка Костова Бојаџиоска-Лапе, родена сум през 1874 год. во гр. Крушево во сиромашна воденичарско-брашнарска фамилија од татко Наумче Божинов Питачко и мајка Зица Димова. Од фамилија имам сега живи три сина,…

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА од НИКОЛА ЗДРАВЕСКИ – ВИНЦЕ од гр. КРУШОВО, ул. Томе Никлев бр. 45   Роден сум во 1866 година во гр. Крушово од родители: мајка КОСТАДИНА и татко ЗДРАВЕ НАУМОСКИ-ВИНЦЕ и двајцата од гр. Крушово. По занает бев терзија /шивач/. Во…

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… КРАТКА БИОГРАФИЈА Роден сум во 1885 година во град Велес од стара патриотска фамилија, која зела живо учество во борба со фанариотите, а подоцна при оснивањето на Внатрешната македонска револуцнионерна организација во Велес Велешко. Во нашата фамилија доваѓале од Штип до Велес…

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ДО ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА БИОГРАФИЈА Од КАТАРИНА ХРИСТОВА ЏИДРОВА, домакина, живее на улица “’Никола Парапунов”’ Бр.8 – Скопје. Родена сум 1878 година во град Штип. Произлегувам од бедна работничка фамилија, од мајка Тана и татко Костадин – Бојаџиеви….

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од Коста Т. Ичков Роден сум во с. Серменин, околија Гевгелиска 1882 год. од сиромашна земјоделска фамилија. Основна школа не успеав да завршам поради бедното положение, бидејки останав и без татко и така почнав уште мал да работам да пасам чужда…

1892+ « 1952.02.19_Илинденски сведоштва – Флора Костова Лештарева, Охрид
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.02.19_Илинденски сведоштва – Флора Костова Лештарева, Охрид

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија на Флора Костова Лештарева од гр. Охрид улица Христо Узунов бр. 11 во врска со дејноста и во македонското движение 1893-1903 година.   Како дете од сосема бедни родители со свој средства не сум била во состојание да се издржавам, но…

Posted in _Избор А1.3 Само посока А14 Родољубни изјави

1888.05.09_Темко Попов до Деспот Баџоски, писмо, Народна библиотека Београд, фонд Јован Хаџи Васиљевиќ, П 413/III

Темко Попов, македонски родољуб, член на Тајниот Македонски Комитет укажува дека влезот под бугарска егзархија била првична нужност за да се избегне грчкиот асимилаторски притисок. Да се не лажемо, Деспоте, национални дух у Македонији је дошао до таквог стања, да и када би сам Исус Христос сишао са неба, не би могао да убеди Македонца да је он Бугарин или…

1892+ « 1956.12.20_Илинденски сведоштва – Мицко Ј. Јошевски, с. Жван
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1956.12.20_Илинденски сведоштва – Мицко Ј. Јошевски, с. Жван

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Јошевски Ј.Мицко од село Жван опш. Демирхисарска окол. Битолска. Роден сум на ден 15.Х.1884 год. во село Жван Битолско. Произлегувам од бедна селска фамилија. Мојот татко се занимаваше со земјоделие и беше татко на 10 деца. Бидејќи да земјата што…

1892+ « 1952.08.11_Илинденски сведоштва – Милан Гагов, Струга
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.08.11_Илинденски сведоштва – Милан Гагов, Струга

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија за работата и дејноста на Милан Гагов од гр. Струга пред и за време на Илинденското востание. Како пушкар (ораженик) во Струга во 1897 год. бев покрстен во организацијата на централна Македонско-одрински револуционерен комитет (Ц.М.О.Р.К.) од Профир Пајн учител од гр….

1892+ « 1950.04.23_Илинденски сведоштва – Ристе Г. Зенговски, с. Цапари
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1950.04.23_Илинденски сведоштва – Ристе Г. Зенговски, с. Цапари

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Ристе Г.Зенговски роден 1881 год. во с.Цапари Битолска околија потекнува од селска средна фамилија, по националност Македонец. Кога навршив 8 годишна возраст јас почнав да одам на основно школо учев 4 год. После свршването на училештето мене мојот татко ме…

1892+ « 1952.04.24_Илинденски сведоштва – Петар Иван Калев, Скопје
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.04.24_Илинденски сведоштва – Петар Иван Калев, Скопје

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Ви испракјам сведенија за дејност на ПЕТАР Иванов КАЛЕВ, учител по француски јазик во економското средно школо во Скопје, од кои ке видите каква била неговата дејност уште како совсем млад човек, како ученик…

1892+ « 1951.10.05_Илинденски сведоштва – Јован Јуруковски, с. Тресонче
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1951.10.05_Илинденски сведоштва – Јован Јуруковски, с. Тресонче

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Јуруковски Јован Биографија За општествената работа на Јован Јуруков, родом од с. Тресонче, Галичко, живее во Скопје ул. „536” бр. 7. Во својата 29-годишна возврат 1901 год. се навоѓав во гр. Сливен како печалбар. Наклонет кон социјалната партија во Сливен, се опознав…

1892+ « 1951.08.15_Илинденски сведоштва – Митра Котева Анђелеска, с. Мургашево
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1951.08.15_Илинденски сведоштва – Митра Котева Анђелеска, с. Мургашево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б и о г р а ф и ј а Од Митра Котева Анђелеска од с.Мургашево (денес тоа е градот Демир Хисар н.з.), околија Демир Хисарска, родена сум 1881 година во с. Вардино околија Демир Хисарска, пред 1903 година пред ”Илинденското востаније,…

1892+ « 1946.08.10_Илинденски сведоштва – Милица Јосифова Боева, Кичево
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1946.08.10_Илинденски сведоштва – Милица Јосифова Боева, Кичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… До Президиумот на Народното Собрание на НРМ Скопје Молба Од Милица Јосифова Боева, родом од гр. Кичево, сега живее во Струмица Од осниванјето на Македонската револуциона организација јас како учителка беф во стална врска и контакт и соработувах до Илинденското востание и…

1892+ « 1952.08.05_Илинденски сведоштва – Малинка Најдова Велјаноска, с. Ракитница
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.08.05_Илинденски сведоштва – Малинка Најдова Велјаноска, с. Ракитница

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА На илинденски деец Малинка Најдова-Велјаноска од с. Ракитница, општина Демир-Хисарска, околија Битолска. Родена сум 20. 2. 1875 година во село Ракитница од крајно бедни родители во младите години доека бев немажена живеевне само од надниците, работевне при турските бегове во Ново…