Оддел: А07 Балкански извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни балкански извори.

1904.01.01_Dom in svet - 'Z makedonskega bojišča', Ljubljana, volume 17, issue 1
Posted in А7.1 Слика и посока

1904.01.01_Dom in svet – ‘Z makedonskega bojišča’, Ljubljana, volume 17, issue 1

“… Од македонското боиште… … словенечкиот лидер … Во Љубљана не смее да зборува, па во Трст ја опиша бедата во борбата на своите настрадани собраќа … … Македонците се спремни, и понатаму да се борат за слободата – до победа или до смрт … “ Makedonski vstaši napadejo turško baterijo. Z makedonskega bojišča se sliši zdaj le malo glasov….

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека
Posted in А7.3 Само посока

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека

„…  Телото на Делчев, еден од водачите на Македонскиот комитет, е идентифицирано по хартиите што се најдени кај него. Барањата по куќите и запленувањето на оружје во сите македонски вилаети се на дневен ред. Телеграми од Битола говорат дека покрај строгите мерки на валијата, пазариштата се затворени, а христијаните не се решаваат да излегуваат од своите куќи. …“ (датумот е…

0758-0759 « 0800+_Theophanes Confessor (Macedonian Sklavinias)
Posted in А7.1 Слика и посока

0758-0759 « 0800+_Theophanes Confessor (Macedonian Sklavinias)

„…Во оваа година Константин (758-759) ги завзел Македонските склавинии и ги подредил останатите од нив…“

1918_Michael J. Pupin - 'South Slav Monuments'
Posted in А7.1 Слика и посока

1918_Michael J. Pupin – ‘South Slav Monuments’

Михајло Пупин: „неговата сопруга Косара, ќерка на македонскиот цар Самоил“

1923_Александар Андријевиќ - 'Струмица. Земља и Народ', с36
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1923_Александар Андријевиќ – ‘Струмица. Земља и Народ’, с36

„… Вие секако сте Србин. – Е вака сега. Кога беа тука Бугарите, јас бев Бугарин. Стапнаа Србите, јас сум Србин – ама Христијанин сум. Вие сакате да сте поблиску до Грците? – Е не џанам. Грк е нешто друго, јас сум Македонец …“

1919.12.13_Весник 'Политика', (Стамболијски говори)
Posted in А7.1 Слика и посока

1919.12.13_Весник ‘Политика’, (Стамболијски говори)

Одсекогаш “голема била љубовта” на бугарските политичари за Mакедонците и македонската национално – ослободителна борба.  

1299_Стефан Милутин (благочестиви цар Македонски)
Posted in А7.1 Слика и посока

1299_Стефан Милутин (благочестиви цар Македонски)

Указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале како македонски цареви. Слика од указот беше објавена на страницата на Народната библиотека на Србија, која набрзо подоцна беше отстранета од таму.

1757_Писмо од црногорскиот Митрополит Василије Петровиќ до рускиот гроф Шувалов
Posted in А7.1 Слика и посока

1757_Писмо од црногорскиот Митрополит Василије Петровиќ до рускиот гроф Шувалов

Владиката Василиј Петровиќ ги набројува Македонците во ист ред со Србите, Бугарите и други балкански народи. Црногорскиот митрополит како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена и тие ќе ја…

1985_Стјепан Антољак - 'Средновековна Македонија', Том I, с.175, изд: Мисла - Скопје
Posted in А7.3 Само посока

1985_Стјепан Антољак – ‘Средновековна Македонија’, Том I, с.175, изд: Мисла – Скопје

 БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНИЈА! Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 175, пишува: „Но од сите овие писатели сепак најинтересен е Иван Кантакузен, кој наведува едно писмо од турскиот султан, упатено до него. Во тоа писмо овој владетел го нарекува не само крал на Грците, Бугарите, Власите, Русите, Албанците (Арбанасите, Р.И.) итн., туку…

1906_Др. Михајило Марковић - 'Моје Успомене'
Posted in А7.1 Слика и посока

1906_Др. Михајило Марковић – ‘Моје Успомене’

  Михајило Марковиќ: – Го прашав, дали е Бугарин? – Човекот: „не сум“. – Михајило Марковиќ: Го прашав дали е Србин, Грк или можеби Цинцар. – Човекот: „не сум. Јас сум МАКЕДОНЕЦ од Велес “.

1904_Паја Адамов - „Бранково Коло за Забаву, Поуку и Књижевност“
Posted in А7.1 Слика и посока

1904_Паја Адамов – „Бранково Коло за Забаву, Поуку и Књижевност“

  …Оваа зима македонска театарска група, под раководство на Црнодримски, имаше гостински претстави во Белград и во некои други градови на Кралството Србија. Презентираните оригинални македонски драми на Македонски ЈАЗИК, со еден збор, имавме огледи за нова духовно-културна литература и уметност – МАКЕДОНСКА… не беше жаргон, туку исход на ТУЃА култура…

1912_“Dom in Svet”, letnik 25, številka 12, Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

1912_“Dom in Svet”, letnik 25, številka 12, Ljubljana

Македонско знаме, Слобода или Смрт “Свобода или Смрть”

1904.05.12_Андра Гавриловић - 'Бранково Коло' X 17, с.516
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1904.05.12_Андра Гавриловић – ‘Бранково Коло’ X 17, с.516

This winter a Macedonian theater group, under the direction of Crnodrimski, gave guest performances in Belgrade and certain other cities of the Kingdom of Serbia. It presented original Macedonian dramas in the Macedonian language. In one word, we had attempts at a new spiritual-cultural literature and art – Macedonian. Let us not fool ourselves. What Crnodrimski presented was not jargon…