Posted in 1.3 Само посока

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков – ’Меморандум‘

Дијамандија Мишајков и Стеван Јакимов Дедов, потписник на Меморандум кој претставува разработена македонска национална ослободителна програма. Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 5.1 Слика и посока

1954.06.30_Дино Т. Ќосев – ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија

„… Гоце за набрзо да стане водач на македонската селска револуција какво што во суштина било македонското револуционерно движење. … Гоце Делчев како македонски револуционер и водач на македонската буржоаско-демократска, селска револуција. … Гоце Делчев сознавал, дека, ‘турскиот владеачки систем’…

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов - ’Периодично списание‘, Средец
Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов – ’Периодично списание‘, Средец

„… во мирно време тој корпус составен од Срби, Македонци и Бугари … Додека пак за зборот Македонија и другите произведени зборови од него, да се забележи дека тој збор е туѓ и сега влегува во употреба меѓу населението и…

Posted in 8.1 Слика и посока

1863_Hansard’s Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

„… Ја имате Бугарија населена со раса која што претставува етнолошка аномалија. Иако зборуваат на искривен словенски јазик, тие се всушност татарско племе. Работната популација се христијани од грчка вера, но не го прифаќаат грчкиот Патријарх во Цариград. Што се…

Posted in 16.1 Слика и посока

1935_Илустрација ‘Илинден’, Христо Шалдев – ‘Духот на Македонија’, Софија

„… Христо Шалдев кој двојно делувал и во македонските, но и во врховистичките редови, сепак како и многу други бугарофили, населението во Македонија го сметал за мешавина на Словените со древните Македонци …“

Posted in 5.1 Слика и посока

1892.02.18_Весник ‘Свобода’, София

„… излегуваат луѓе, кои се силат да ги уништат плодовите на толку годишни усилби, да докажат дека македонските бугари се одделна нација со особен јазик, со особени историски задачи! …“ „… Усилбите на целата интелегенција на целиот бугарски народ засега…

Posted in 11.1 Слика и посока

1941.06.19_The Herald, Melbourne

Д-р М. Д. Голдмен, полски евреин кој пребегнал во Австралија зборувал 48 јазици и бил вработен од австралиската Влада. Меѓу нив во словенската група на јазици наведен е македонскиот како засебен јазик. Посочил: Саша Узунов Извор:  trove.nla.gov.au

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад. … Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци…

Posted in 1.3 Само посока

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД

„… Редовен член на оваа организација може да биде саекој полнолетен Македонец, кој ја прифаќа и поддржува целта на централната организација и се задолжува да ги исполнува нејзините решенија и наредби. А резервен член може да биде секој оној што…

Posted in 11.1 Слика и посока

1891.02.14_La Presse, Paris – A plot in Bulgaria

„… Conspiracy being plotted against the life of Prince Ferdinand and Bulgarian cabinet members. Three individuals, a Serb, a Bulgarian and a Macedonian suspected of being leaders of the conspiracy were arrested …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 11.1 Слика и посока

1908.02.28_Le Rappel, Paris

„… Цар на Балканот Сандански главниот на македонските терористи. …“ Посочила: ИтИзАј Марина

Posted in 8.1 Слика и посока

1904_Great Britain 27th Parliament – ’Parliamentary Debates‘, London

„… Забрани против Македонците и Бугарите да се движат во другите Делови од Европска Турција. Г-дин Мун (св. Панкрас, Н.): Да се праша Државниот Потсекратар дали забраната против Македонските или Бугарските жители на трите вилаети за движење во другите делови…

Posted in 4.2 Само слика

1830_Црковен натпис со македонски презимина

Црковен натпис кој покажува за постепената и растечка природна појава во македонскиот јазик, семејната припадност да се искажува со додавање на ‘ски’ и ‘ска’ после името на предокот. ..друг пример Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 10.1 Слика и посока

2005_Nicholas V. Riasanovsky – ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

„… Од таму ниту Бугарите, ниту Аварите не го колонизирале Балканскиот полуостров во петтиот и шестиот век; откако ја разгромиле Тракија, Илирија и Грција тие се вратиле назад во своите територии северно од Дунав. Словените биле тие кои ја направиле…

Posted in 13 Македонски сведоштва

2008_Борис Сандански

Борис Сандански потомок на Јане Сандански, член на ОМО Илинден – Пирин, говори на 130 годишнината од македонското Кресненско востание. Посочил: Poljakot od Makedonija