Постирано во 16.1 Слика и посока

1928_Pierre Jouguet – ’Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East‘, London

„… Кога земјата ги отворила нејзините врати на грчката култура, го остави својот јазик; барем горните класи, го примиле Атичкиот грчки, кој наскоро ќе се говори низ целиот Хеленизам. … Исократ … не ги сметал Македонците за Грци. … Доволно…

Постирано во 16.1 Слика и посока

1890_Никола К. Ница – ’Живота на Александра Великий отъ Плутарха‘, Пловдивъ

„… Александар пак, откако отскокна извика на македонски јазик. … Од тоа се сфаќа дека македонското наречје се разликувало од елинското. А низ тоа се потврдува дека Александар Велики не беше Грк, ниту пак Илир, според како што си мечтаат…

Постирано во 8.1 Слика и посока

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register

Словенски имиња во беломорскиот дел од Македонија. Religious and demographic development in the south-western Rhodope mountains in the second half of the fifteenth century: A case study of the tahrir register of 1478″ by Agata Anna Chmiel (Master’s Thesis), İhsan…

Постирано во 1.3 Само посока

1902.10.19_Гоце Делчев до Кољо, писмо

Не е својствено за еден “Бугарин” да разликува македонски од бугарски патриоти. „… Тука е печатницата на весниците, но ти служат само да се загадуваат чувствата на бугарските и македонските патриоти …“

Постирано во 10.3 Само посока

1924_Ernest Granger – ‘Nouvelle Géographie Universelle’

Францускиот земјописец Ернест Грангер во 1924 година запишал: „… Славјаните во Прилеп, Битола, Струмица, долен Вардар, на прашањето: дали си Србин? Дали си Бугарин? Дали си Грк? Или Албанец? Тие одговарале: Јас сум Македонец. …“ ”The Slavs of Prilep, Bitolja,…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1894_Петар Драганов – ‘Македонско Славјански Зборник’, С. Петербург

Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 1.2 Само слика

1919.09.14_Костурско благотворително братство во Софија – Резолуција

Костурските иселеници како дел од македонското иселеништво во Бугарија, организирани во Костурско Благотворително Братство на општо Собрание донесуваат Резолуција со која меѓу другото бараат од разните македонски организации да се прифати автономната формула зад која стои целото македонско иселеништво –…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1901 « 1909_П. А. Ритих – ’Низ Балканот, Дел II Низ Македонија‘, С. Петербург

„… Како глава на манастирот многу долго бил отец Језекиил, местен домородец, човек со висок степен на чест и побожност, кој стоел настрана од агитациите, како српски така и бугарски. Тој се сметал себе си за чистокрвен Македонец и не…

Постирано во 3.1 Слика и посока

1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија. Долу турската…

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1100+_Anonimous – ‘Gesta Hungarorum’, Hungary

Делата на Унгарците Унгарски летопис во кој се спомнуваат Македонците. Запис за раната унгарска историја напишана од непознат автор. На македонски: „… Неколку дена Совард и Кадоча, заедно со целата своја војска држејќи го знамето високо ги преминаа водите на…

Постирано во 1.3 Само посока

1902_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо

„… Време е веќе да стануваме и да се биеме. Да не чекаме слобода ниту од Грците ни од Бугарите, а сами ние Македонците да се бориме за наша Македонија, што ја засилува организацијата меѓу селаните и да не се…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1703.12.19_Michael Conradvs Lvdwig – ’Alcorani prima inter Europas‘

Споменат е македонскиот јазик како посебен јазик. Сличен на далматинскиот, различен од грчкиот. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 14.3 Пирин

2021.07.05_Георги Сотиров Дукимов, Гоце Делчев – Пиринско

„… Целиот сознателен живот тој го посвети на идејата за ОБЕДИНЕТА и НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА. Неговото дело ќе биде пример за поддржување на повисок облик на патриотизам и родољубие. Вечна му памет. …“ Од пријателите – соидејници. Посочил: Донка Повеќе

Постирано во 23.3 Комити

Ристо Димитров – Џигаре (1882-1982)

Носител на Илинденска споменица 1903 година. Како комита се борел во четата на Аргир Манасиев и бил соборец на Илија Боцев. Во 1903 година преминал во четата на Апостол Петков (“Ениџевардарско сонце“). Починал во Кавадарци на стогодишна возраст. Посочил: Пољакот…

Постирано во 1.1 Слика и посока

1896 – 1900_Македонски Таен Револуционерен Комитет (печат, Устав)

Македонски Таен Револуционерен Комитет – МТРК, подоцна Комитет на Македонските Револуционери – Терористи. Била анархистичка револуционерна организација основана во Женева со цел за ослободување на Македонија.