Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0300 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. II. Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Картографски опис на Персиското и Македонското Царство. Очигледно е дека Македонија поставена настрана од HELLAS била сметана како земја која не му припаѓа на хеленскиот свет. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1861_Heinrich Kiepert – ‘Orbis Terrarum Ptolemaeo descriptus’, Berlin (Dietrich Reimer)

Древна карта Светот опишан од Птоломеј. Македонија и Грција два одвоени земјописни поими и простори. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. I. Orbis terrarum antiquis notus’, Berlin (Dietrich Reimer)

И на оваа световна земјописна карта за древноста, Македонија е одвоена од Ахаја и Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1859_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Прикажани се просторите на распространетост на трите грчки (хеленски) етникуми. Очигледно е дека авторот ја оставил Македонија надвор од припадноста на било кој од нив. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400 – -0323 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Карта за Персиското и Македонското Царство. Македонија е јасно раздвоена од Хелас (Hellas). Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 9.1 Слика и посока

1868_Heinrich Kiepert – ‘Karte des Russischen reichs in Europa’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта од европскиот дел од Руското Царство на која странично е зафатена и Македонија. Авторот Heinrich Kiepert најчесто Македонија ја означувал со изворното име Македонија, но кога ги користел званичните турски изрази Македонија е означена како Rumili или Rum –…

Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1853_Heinrich Kiepert – ‘General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

Подробна карта на европскиот дел од Отоманското Царство. Македонија е означена надвор од Бугарија, која сѐ уште е во рамките на Царството. Албанија навлегува длабоко на југ во западната половина од денешна Грција . Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Границите на Римското Царство за време на царот Октавијан Август. Македонија е одвоена област надвор од Ахаја, Хелас, Грција… Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum in praefecturas dioceses provincias’, Berlin (Dietrich Reimer)

Римските провинции за време на царот Октавијан Август. Македонија е област надвор од Ахаја, нема Хелас, никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за Римското Царство во време на царот Октавијан Август, Македонија се простирала сѐ до Јадранско и Јонско Море и граничела со Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0150~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum secundum Ptolomaeum Alexandrinum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за време на Птоломеj, Македонија е јасно одвоена од Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0200 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Orbis terrarum secundum Eratosthenem’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за време на Ератостен Македонија е јасно одвоена од Хелас. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 9.1 Слика и посока

1850-1900 « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта за Грција при крајот на Турското Царство (времето на создавање на картата). Очигледно е дека авторот со исклучок на Халкидик, Македонија не ја сметал како дел од Грција, така што ја оставил надвор од земјописната карта. Извор: Збирка David…

Posted in 9.1 Слика и посока

1903_Heinrich Kiepert – ‘Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

Карта од 19 век која го прикажува просторот каде живееле Грци. Според картата Грците (црвена боја) ги има на македонскиот брег посебно на полуостровот Халкидик, но не и во внатрешноста на Македонија која јасно е одвоена како посебна област. Извор:…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0400~ – -0323~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Во карта за древните Персиско и Македонско Царство, Македонија е прикажана надвор од Хеленскиот простор. Извор: Збирка David Rumsey