Оддел: А05 Бугарски извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни бугарски извори.

1900_Василъ Кѫнчовъ - 'Македония, Етнографија и статистика', София
Posted in А5.1 Слика и посока

1900_Василъ Кѫнчовъ – ‘Македония, Етнографија и статистика’, София

„… Местните Бугари и Куцовласи, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи така ги нарекуваат. …“ Васил Кнчов бугарски егзархиски чиновник. Посочил: Пољакот од Македонија

1903+ « 1930+_Петар Маринов - ’Робинката‘, Смолјан
Posted in А5.3 Само посока

1903+ « 1930+_Петар Маринов – ’Робинката‘, Смолјан

„… О, колко страх преживјахме тогава! Ала се царство с насилие не крепи и там, дето има м’ки, народ’т само повалја и власт, и сила, и цар… Една само мис’л имаха тогава И б’лгари И срби И македонци – Една само мечта – да рухне изнемоштјалото османско царство и да видјат вси заробени народи своја родна свобода, в своја слободна…

1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија
Posted in А5.1 Слика и посока

1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија

„… Внатрешната организација ќе му даде на секого до знаење дека работи за единството и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот Полуостров. Таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една од соседните држави, туку агент само на македонската слобода и независност. Со таквите докази таа постепено ќе ги отстранува племенските…

1918.05.30_Бугарски Военополев суд - Ангел Петров, Рударски Колиби
Posted in А5.3 Само посока

1918.05.30_Бугарски Военополев суд – Ангел Петров, Рударски Колиби

Бугарски воен суд осудува Македонец затоа што агитирал за создавање македонска партија чија цел ќе биде одделување на Македонија од Бугарија. Посочил: Пољакот од Македонија

1899 « 1902_О.М и Б. - ’Поглед врз делатноста на бугарската егзархија‘, Лајпциг
Posted in А5.1 Слика и посока

1899 « 1902_О.М и Б. – ’Поглед врз делатноста на бугарската егзархија‘, Лајпциг

„… На тој начин се одвраќа сиромашното население и се дава повод писатели како Шублие да зборуваат, дека Македонците ‘сѐ е спремно да се каже според нештата на кои се подложени, Бугарите, Србите, Романците, Хелените и дури и Македонците’ …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1954.06.30_Дино Т. Ќосев - ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија
Posted in А5.1 Слика и посока

1954.06.30_Дино Т. Ќосев – ’Историја на македонското национално револуцинерно движење‘, Софија

„… Гоце за набрзо да стане водач на македонската селска револуција какво што во суштина било македонското револуционерно движење. … Гоце Делчев како македонски револуционер и водач на македонската буржоаско-демократска, селска револуција. … Гоце Делчев сознавал, дека, ‘турскиот владеачки систем’ може да биде ликвидиран и слободна и независна Македонија може да биде извојувана само низ разрушување на тој систем… ……

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов - ’Периодично списание‘, Средец
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1891_Бугарско Книжевно Дружество, В. Д. Стојанов – ’Периодично списание‘, Средец

„… во мирно време тој корпус составен од Срби, Македонци и Бугари … Додека пак за зборот Македонија и другите произведени зборови од него, да се забележи дека тој збор е туѓ и сега влегува во употреба меѓу населението и соодветно нагласокот, како на него така и на производените зборови од него се сообразува со општото правило. Заради тоа, не…

1892.02.18_Весник 'Свобода', София
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1892.02.18_Весник ‘Свобода’, София

„… излегуваат луѓе, кои се силат да ги уништат плодовите на толку годишни усилби, да докажат дека македонските бугари се одделна нација со особен јазик, со особени историски задачи! …“ „… Усилбите на целата интелегенција на целиот бугарски народ засега се насочени кон глува безшумна борба за бугарското национално единство; се трошат и пари, и сили, и народна енергија во…

1873_Петко Славејков, писмо
Posted in А5.2 Само слика

1873_Петко Славејков, писмо

„… глупавите настојувања на тукашниот православен човек (Солун), …дека тие не се Бугари, туку Македонци т.е. различни од Бугарите …“ Петко Славејков зборува за движењето за издвојување на некои црковни општини во посебна македонска Црква преку возобновување на Охридската Архиепископија. Посочил: Пољакот од Македонија

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво - бугаризација на личните имина
Posted in А19.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво – бугаризација на личните имина

Еден документ како доказ за претопувањето (асимилацијата) на македонското население за време на окупацијата во текот на Втора Светска војна. Одземање на основните човекови права со измена на личните имина кои не звучат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija

1900_Георги Бакалов - 'Претендентите за Македонија', Варна
Posted in А5.3 Само посока

1900_Георги Бакалов – ‘Претендентите за Македонија’, с22, Варна

Бугарскиот социјалист Георги Бакалов кој пишувал под псевдонимот Глигорев за македонското самочувство рекол: „… Во селата во Македонија ако сретнеш селанец што говори словенски и припаѓа на Православната религија… деветорица од десет од овие луѓе и покрај што се предмет на пропагандите на трите соседни држави, ќе ви одговорат на прашањето што се по националност, дека се Македонци. …“ Посочил:…

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците
Posted in А5.2 Само слика

1880+_Руската дипломатија во бугаризација на Македонците

„… Пред години, во самиот почеток на бугарската преродба, тогашниот руски конзул во Солун ги наговарал Х. лазаровци, како и Робевци во Битола, да не ја кријат народноста, а да преминат во Бугари, затоа што, како богати и влијателни луѓе, обичното население нив ги гледа и нив ги следи. … Д. Миладинов … дека В. Григорович го замолил да напише…

1903_Пејо Јаворов - ’стенограмски забелешки‘
Posted in А5.1 Слика и посока

1903_Пејо Јаворов – ’стенограмски забелешки‘

Гоце Делчев: „… Ќе го раскинеме тоа було и ќе не грејне сонцето на слободата, но НЕ БУГАРСКО СОНЦЕ. Јас …“ Поради разобличувањето на позициите на нападната бугарска историја оваа реченица од ракописните стенограми на пријателот на Делчев, Пејо Јаворов, првпат објавени од неговата внука Ганка Најденова – Стоилова 1962 година се предмет на бугарско лажирање. Во првичното објавување (1962)…

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘
Posted in А19.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘

Книгата „За Македонските работи“ од Крсте П. Мисирков скоро целосно била уништена од страна на бугарската држава. Во 1942 година Блаже Конески како студент (Блаже Конев) во Софија наидува на сокриен примерок во софискиот универзитет. Книгата скришно ја зема, пребегнува во Македонија и се приклучува на партизанските единици. Така за среќа, каква што немале многу други вредни пишувани дела (пример…

1874.11.04_Списание Читалище , Цариградъ
Posted in А5.1 Слика и посока

1874.11.04_Списание Читалище , Цариградъ

Душан Силни бил Македонец, а не Србин. Македонците од 14 век заедно со Србите наспроти Бугарите. Бугарски и македонски Владици. Македонски кнез Жарко кој самотојно владеел со Македонија. Посочил: Poljakot od Makedonija